Τέκμωρ

Οι Αξίες μας

Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της στρατηγικής της ΤΕΚΜΩΡ αποτελούν τρεις κεντρικές Αξίες: Δέσμευση, Ακεραιότητα & Αριστεία.

 Δέσμευση να επιδιώκουμε:

  • Meetingτην επίτευξη του υψηλότερου δυνατού βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας, παρέχοντάς υπηρεσίες που ανταποκρίνονται ή και υπερβαίνουν τις απαιτήσεις και προσδοκίες τους, με όσο το δυνατό χαμηλότερο κόστος, και
  • τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας, μέσω αφενός της αξιοποίησης υψηλού επιπέδου επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας από άρτια καταρτισμένο προσωπικό και αφετέρου κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων για την υπεύθυνη παρακολούθηση και έλεγχο των έργων που μας εμπιστεύονται οι πελάτες μας.

Η Ακεραιότητα για μας σημαίνει ότι συμμορφωνόμαστε με τους νόμους και τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές και είμαστε ειλικρινείς σε όλες τις σχέσεις μας με πελάτες, υπαλλήλους και συνεργάτες.

Η επίτευξη Αριστείας είναι στόχος τόσο για τους πελάτες μας όσο και για μας τους ίδιους. Δίνουμε έμφαση στην επίτευξη Αξίας για τους πελάτες μας και είμαστε δίπλα τους, με αφοσίωση, ώστε να πετύχουν ουσιαστική βελτίωση στην απόδοσή της επιχείρησής τους.

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: H ΤΕΚΜΩΡ δηλώνει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, συνεργατών και προμηθευτών της έχει πρωταρχική σημασία. Για τον λόγο αυτό λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk click here
ΣΕΣΜΑ
ISO Certified by DQS HELLAS
ISO 9001:2015 Certified