Τέκμωρ

Τομείς Δραστηριότητας

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΤΕΚΜΩΡ περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών σχεδιασμών, μελετών & εφαρμογών, που υποστηρίζουν, τεκμηριώνουν και βοηθούν με τον αρτιότερο τρόπο κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια των συντελεστών της οικονομικής και παραγωγικής ζωής. Ειδικότερα, η εταιρεία δραστηριοποιείται στις ακόλουθες περιοχές:

I. Στρατηγική & Ανάπτυξη (Strategy & Development Consulting)

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Παρακολούθηση υλοποίησης & αξιολόγηση Στρατηγικού & Επιχειρηματικού Σχεδίου
Μελέτες Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας Επενδυτικών Προγραμμάτων
 • Ανάλυση Κόστος – Οφέλους για χρήση υποψήφιων επενδυτών πριν από τη λήψη απόφασης νέας επένδυσης ή και για υποβολή σε φορέα χρηματοδότησης
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων υλοποίησης Σχεδίων Ανάπτυξης / Κοστολόγηση εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης
Αναπτυξιακές, Οικονομικές & Κοινωνικές Μελέτες
 • Εκπόνηση Μελετών Αναπτυξιακής Πολιτικής
 • Εκπόνηση Μελετών που αφορούν σε συγκεκριμένους Κλάδους ή Ομάδες Οικονομικής Δραστηριότητας ή σε Γεωγραφικές Περιοχές Γενικού ή Ειδικού ενδιαφέροντος ή σε μεμονωμένες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
 • Εκπόνηση Μελετών εκτίμησης αξίας επιχειρήσεων
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης Ποσοτικών και Ποιοτικών Ερευνών
 • Εκπόνηση Μελετών για την Επιχειρηματικότητα & την Καινοτομία

II. Διοίκηση & Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Operations Management)

Οργανωτικός & Λειτουργικός Σχεδιασμός
 • Μελέτη και εφαρμογή οργανωτικών παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς ή στη συνολική λειτουργία επιχειρήσεων
 • Λειτουργικός Σχεδιασμός / Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών
 • Κοστολόγηση προϊόντων & διαδικασιών •
Οικονομική & εμπορική ανάλυση επιχειρήσεων & μέτρηση αποδοτικότητας
Διαχείριση Αλλαγών (Change Management)

III. Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Υποστήριξη επιχειρήσεων για την επιχορήγηση επενδυτικών / ερευνητικών δραστηριοτήτων (Αναπτυξιακός Νόμος/ Κοινοτικά Προγράμματα & Πρωτοβουλίες)
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στις ευεργετικές διατάξεις επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων του εκάστοτε Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου ή Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών (Κατάρτιση φακέλου υποψηφιότητας της επιχείρησης για συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνοδευόμενη από Οικονομοτεχνική Μελέτη και υποβολή στον αρμόδιο φορέα)
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης (Διοίκηση Έργου)
Διαχείριση Επενδυτικών Έργων
 • Διαχείριση επιχορηγούμενων Επενδυτικών Έργων μέχρι την εκταμίευση του συνολικού ποσού της κρατικής χρηματοδότησης (επιχορήγησης) από πλευράς του επενδυτή
 • Προγραμματισμός, διοίκηση & έλεγχος υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων

IV. Υποστήριξη Φορέων στη Διαχείριση Προγραμμάτων & Έργων - Παροχή Τεχνικής Βοήθειας

Προετοιμασία, μελέτη, αξιολόγηση & υλοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων επιχειρησιακού, τεχνικού, οικονομικού, εμπορικού, κοινωνικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει αναπτυξιακού περιεχομένου
 • Μελέτη και προώθηση συμμετοχής σε Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα Επιχειρήσεων ή Ομάδων Επιχειρήσεων
 • Εξεύρεση Επιχειρήσεων-Συνεργατών από τον Ευρωπαϊκό και λοιπό Διεθνή Χώρο για από κοινού συμμετοχή με ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς σε Κοινοτικά Προγράμματα
Τεχνική Υποστήριξη σε Οργανισμούς και Φορείς του Δημοσίου Τομέα που υλοποιούν Έργα και Δράσεις Κοινοτικής Συγχρηματοδότησης

V. Εφαρμογή Προτύπων & Κανονισμών – Βιομηχανική Επιθεώρηση

Μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9000, 14000) & Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων (HACCP)
Παροχή Υπηρεσιών Βιομηχανικής Επιθεώρησης
 • Υπηρεσίες Διασφάλισης Ποιότητας και Βιομηχανικής Επιθεώρησης φάσεων παραγωγής ή/και των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Διοίκηση Έργου - Έλεγχος εφαρμογής Προγράμματος Ποιότητας

VI. Τεχνικά Έργα

Εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων & μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης τεχνικών έργων και μελετών
Διοίκηση Έργου - Έλεγχος εφαρμογής Προγράμματος Ποιότητας

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk click here
ΣΕΣΜΑ
ISO Certified by DQS HELLAS
ISO 9001:2015 Certified