Τέκμωρ

Στρατηγική & Ανάπτυξη

Δείτε ενδεικτικά έργα στις περιοχές:

  • Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (μελέτη, παρακολούθηση υλοποίησης & αξιολόγηση)

  • Αναπτυξιακές, Οικονομικές & Κοινωνικές Μελέτες (αφορούν σε συγκεκριμένους Κλάδους ή Ομάδες Οικονομικής Δραστηριότητας ή σε Γεωγραφικές Περιοχές Γενικού ή Ειδικού ενδιαφέροντος ή σε μεμονωμένες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς)

Διαβάστε Περισσότερα

Διοίκηση & Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Δείτε ενδεικτικά έργα στην περιοχή της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών (μελέτη και εφαρμογή οργανωτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία επιχειρήσεων, λειτουργικός σχεδιασμός / ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών, κοστολόγηση προϊόντων & διαδικασιών)

Διαβάστε Περισσότερα

Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Η ΤΕΚΜΩΡ έχει μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη φορέων για την επιχορήγηση επενδυτικών / ερευνητικών δραστηριοτήτων (Αναπτυξιακός Νόμος/ Κοινοτικά Προγράμματα & Πρωτοβουλίες), καθώς και στην εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας επενδυτικών προγραμμάτων (αναλύσεις κόστους - οφέλους, οικονομοτεχνικές μελέτες για τη διερεύνηση δυνατοτήτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων).

Διαβάστε Περισσότερα

Παροχή Τεχνικής Βοήθειας

Η ΤΕΚΜΩΡ έχει παράσχει τεχνική βοήθεια σε πλήθος φορέων για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων οικονομικού, εμπορικού, κοινωνικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει αναπτυξιακού περιεχομένου.

Διαβάστε Περισσότερα

Ποιότητα

Στον τομέα της Ποιότητας η ΤΕΚΜΩΡ:

  • έχει υλοποιήσει πληθώρα έργων μελέτης και εγκατάστασης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

  • για λογαριασμό μεγάλων εταιρειών στον ενεργειακό - πετρελαϊκό κλάδο, όπως η Exxon και η Chevron, έχει παράσχει υπηρεσίες Διασφάλισης Ποιότητας και Βιομηχανικής Επιθεώρησης διαφόρων φάσεων παραγωγής ή/και των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που υλοποιούνται σε εργοστάσια πελατών τους στην Ευρώπη.

Διαβάστε Περισσότερα

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk click here
ΣΕΣΜΑ
ISO Certified by DQS HELLAS
ISO 9001:2015 Certified