Τέκμωρ

corner left-topcorner right-top
Πραγματικές Λύσεις σε Πραγματικές Ανάγκες
corner left-bottomcorner right-bottom

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Management Consulting

Η ΤΕΚΜΩΡ δημιουργήθηκε με σκοπό να συνενώσει και συντονίσει τη δράση των ιδρυτικών της μετόχων και των συνεργατών της στον τομέα της Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Eπιχειρήσεις και Oργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών σχεδιασμών, μελετών και εφαρμογών που υποστηρίζουν, τεκμηριώνουν και βοηθούν με τον αρτιότερο τρόπο κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια των συντελεστών της οικονομικής και παραγωγικής ζωής.


Περισσότερα

ΣΕΣΜΑ
ISO Certified by DQS HELLAS
ISO 9001:2015 Certified